Monografie Resuscitace

Monografie RESUSCITACE


Monografie RESUSCITACE vyšla v 2. doplněném a přepracovaném vydání. Hlavními autory monografie jsou Bronislav Klementa, Olga Klementová, Pavel Marcián a kolektiv spoluautorů.


RESUSCITACE, 2. rozšířené vydání

Klementa B., Klementová O., Marcián P.

Počet stran

280 barevných stran

Formát

A5 (148,5 x 210 mm)

Vydavatel EPAVA, 2014

ISBN

978-80-86297-47-7


Publikace obdržela čestné uznání rektora University Palackého v Olomouci za rok 2014


Monografie zkušeného autorského kolektivu přináší v přepracovaném a doplněném vydání pohled na současnou problematiku kardiopulmonální resuscitace.


Zabývá se patofyziologií zástavy oběhu a výstižně shrnuje doporučené postupy základní i rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Podrobně se věnuje zajištění dýchacích cest a přístupu do cévního řečiště, defibrilaci i využití kompresních pomůcek se zpětnou vazbou v reálném čase. Věnuje se také terapii srdečních arytmií a akutního koronárního syndromu. Klade důraz na vyhledání a léčbu reverzibilních příčin zástavy oběhu a možnosti využití ultrasonografie při jejich diagnostice. Upozorňuje na nové možnosti využití extrakorporální podpory během KPR. Významná část publikace se věnuje terapii poresuscitačního syndromu, etickým a právním otázkám. Poukazuje na nutnost kvalitního tréninku KPR včetně využívání nejnovějších možností simulační medicíny. Celobarevné provedení, vhodně volené grafy a rozsáhlá obrazová dokumentace doplňují názornost textu. Kniha je svým komplexním pojetím, přehledností a srozumitelností textů vhodná zejména pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál a studenty lékařských a zdravotnických studijních programů.

„Za velmi prospěšné lze považovat komplexní a přehledné zpracování bezesporu usnadňující orientaci v této oblasti, která podle mého názoru představuje jednu ze základních součástí lékařské péče. Věřím, že tato monografie si najde místo v knihovně zdravotnických pracovníků i studentů a bude užitečným zdrojem informací, které jsou v lékařské praxi neustále potřebné. Nové monografii přeji, aby její uvedení do lékařské literatury bylo úspěšné a aby prožila dlouhý odborně-literární život.“
děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.


„Vážený pane kolego, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za zaslání knihy „Resuscitace“, jejímž jste spolu s kolektivem autorem. Ke knize, a zvláště jejímu 2. vydání, upřímně blahopřeji.“
děkan 3. Lékařské fakulty UK v Praze
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


„Publikace „Resuscitace” komplexně zpracovává nejnovější poznatky a postupy při neodkladné kardiopulmonální resuscitaci, ale i postupy při rozšířené neodkladné resuscitaci dospělých i dětí. Uplatnění navrhovaného přístupu k výuce mediků, mladých lékařů, pracovníků záchranné služby, ale i laiků jistě zkvalitní nezastupitelnou primární péči o nemocné se srdeční zástavou. A v tom je velký přínos předkládané práce.“
přednostka KARIM FN a LF UP v Olomouci v letech 1981–1994
doc. MUDr. Adolfa Scheinarová, CSc.


„Když mě autoři požádali, zdali bych se neujal recenze jejich publikace, představoval jsem si dílo o něco málo rozsáhlejší, než je historicky známá tenká Safarova knížka Kardiopulmonální resuscitace, která vyšla v počátcích mého studia na lékařské fakultě v roce 1974. Do rukou se mi ale dostala monografie, která mě svým rozsahem velmi překvapila. Autoři v ní velmi systematicky a velmi podrobně provázejí čtenáře celou současnou problematikou záchrany života. S jejím obsahem by se měli seznámit jak studenti medicíny, tak všichni lékaři, kteří se mohou dostat do situace, kdy budou nuceni resuscitaci provádět. Pro lékaře resuscitačních oborů bude jistě patřit k základním učebnicím.“
přednosta Kardiochirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.


„Vážený pane doktore, MUDr. Jan Jahoda mi předal Vaši knihu Resuscitace. Velice Vám za ni děkuji a zároveň blahopřeji ke krásné a didakticky velmi hodnotné publikaci.“
přednosta KARIM FN a LF Ostrava
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc