15. listopadu 2014

Aktivně jsme se účastnili 23. Hoderova dne KARIM 1. LF UK a VFN v Praze 


Na úvod přivítal všechny účastníky i přednášejí doc. Pavel Michálek, Ph.D, z pořádající kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN v Praze. Nevýznamnějším přednášejícím byl prof. Kamil Toker, předseda European Airway Management Society, který vysvětlil vznik i výhody této společnosti a navázal zajímavou přednáškou na téma videolaryngoskopie versus přímá laryngoskopie při přednemocničním zajištění dýchacích cest. I další  přednášky přinesly na téma historie Sellickova hmatu následované přednáškami Sellickův  hmat PRO či CON vyvolaly v posluchačích mnoho otázek. Tento hmat nelze paušalizovat, ale lze jej používat v individuálních případech. Po ukončení všech dalších velmi zajímavých přednášek a kazuistik následoval velmi prakticky zaměřený workshop na několika pracovištích. Byl zaměřený na trénink fibrooptické intubace, intubace pomocí videolaryngoskopu Glidescope či Airtraq. Součástí byl také  nácvik  koniotomie Minitrach II, pomocí bužie - BACT i předvedení biluminální intubace pomocí optické intubační rourky.

Snažili jsme se o důstojnou reprezentaci našeho pracoviště, odnesli jsme si také mnoho poznatků do naší praxe a navázali řadu kontaktů.


Rádi se konference  v příštím roce opět zúčastníme.